Friday, April 28, 2017Цахилгаанд залгаж ажиллуулдаг төхөөрөмж бүхэнд ТЭЖЭЭЛ, ХҮЧДЭЛ гэсэн тэмдэг байдаг.Өнгөрсөн зууны дөчөөд онд инженерүүд цахилгаанд залгасан гэх утгыг нэгийн тоо(1)- гоор, салгасныг Тэгээр (0) илэрхийлж байснаа хожмоо тойрог, саваа байдлаар нийлжээ.

No comments:

Post a Comment